GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  ấp Long Hòa, xã Long An, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang

Email:  c2longantc@angiang.edu.vn

Điện thoại: 02963540080